Alternatif Var

İspanya’da sosyal refahı ve istihdamı sağlamak için öneriler kitabı kısaca Alternatif Var 2011 yılında ATTAC ESPANA tarafından yayınlandı.  Vicenç Navarro LópezJuan Torres López ve  Alberto Garzón Espinosa kitabın üç yazarıdır. Kitabın önsözü Noam Chomsky tarafından yazılmıştır. Kitabın bir bölümü akıllı öğrencim Bihter Sarman tarafından ispanyolcadan türkçeye çevrilmiştir. Kitabın ispanyolcasına şuradan ulaşabilirsiniz.

Alternatif Var Türkçe Çeviri

Alternatif Var KÜRESEL YÖNETİM

 1. Uluslararası özel grupların gücünün zararını azaltmayı ve aynı zamanda farklı bir dünyanın kurulmasını kolaylaştırmayı mümkün kılan bir dünya hükümeti anayasası.
 2. Ekonomik ve mali konularda kararların kabulü için Birleşmiş Milletler tarafından yürütme yetkisinin üstlenilmesi ve kararlarını her zaman İnsan Hakları Bildirgesi’ne tabi tutulması.
 3. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerin zenginliğe bağlı olmayan ve veto hakkı olmayan oylarla demokratikleştirilmesi.
 4. Ülkelerin, uluslararası kuruluşlara kabul edilmek için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi’nde tanımlanan insan haklarına saygı gösterme ve uygulama yükümlülüğü.
 5. Uluslararası bankacılık için, nakit oranını artırarak başlayarak finansal faaliyetlerin bölümlere ayrılmasına, ticari bankacılığı yatırım bankacılığından ayırmaya ve kısmi rezerv sisteminin ortadan kaldırılmasına yönelik yeni tüzük.
 6. Kısa vadeli işlemler, Kredi Risk Primi (CDS), Tezgâh Üstü Piyasa (OTC) ve yüksek frekanslı işlemler, banka gizliliği ve vergi cennetleri gibi spekülatif finansal uygulamaların ve ürünlerin yasaklanması.
 7. İşlemin sosyal fayda derecesine bağlı olarak finansal işlemlerden alınan vergiler.
 8. Hâkim para birimi olarak doları, çeşitli uluslararası para birimleriyle desteklenen bir
  menkul kıymetler sepetiyle değiştirerek uluslararası ödeme sisteminde reform.
  Alternatif Var KÜRESEL ADALET
 9. Birleşmiş Milletler için dünya bütçesi ve yoksul ülkelere sömürge ve neoliberal
  politikaların etkilerini telafi etmek için bir İade Fonunun oluşturulması.
 10. Birleşmiş Milletler bütçesi için yüzde 0,7 Resmi Kalkınma Yardımı.
 11. Tüm ülkelerin askeri harcamalarının derhal yüzde 20 oranında azaltılması ve bu fonların Birleşmiş Milletler bütçesine tahsis edilmesi.
 12. Tümü Birleşmiş Milletler bütçesini finanse etmek için kullanılacak uluslararası ticaretin olağanüstü kazançlarına ve çevreden kirletici gazların emisyonuna küresel vergiler.
 13. Kıtlık veya doğal afetler gibi acil görevlerin üstlenilmesine yönelik yardım konusunda G8 ülkelerinin yerine getirilmemiş taahhütlerinin derhal uygulanması.
 14. Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için acil eylem planı.
  Alternatif Var ULUSLARARASI TİCARET
 15. Birleşmiş Milletler yetkilileri, hükümetlerden bağımsız uzmanlar, örgütler ve organlar çerçevesinde, bireylerin, yoksul halkların, en savunmasız ekonomiler ve çevrelerin haklarının etkin bir şekilde korunmasını garanti eden yeni kuralların belirlenmesi üzere bir konferans.
 16. Kuzey tarafından ticaret engellerinin ve zengin ülkelerdeki sektörlere veya şirketlere yapılan yardım ve ödeneklerin derhal ortadan kalkması.
 17. Zengin ülkelerden fakir ülkelere izinsiz ürünlerin dampinginin yasaklanması.
 18. Çok uluslu şirketlerin iş, sağlık ve insani koşullara uygunluğun garanti edecek bir sorumluluk kodunun oluşturulması.
 19. Silah sektörü üzerinde sıkı kontrol.
 20. Karlı olmayan ancak dünya çapında milyonlarca insanı kurtaran araştırmalar için Birleşmiş Milletler tarafından sağlık araştırmaları ve finansmanı için uluslararası bir kodun geliştirilmesi.
 21. Suyu, hiçbir şirketin sahiplenemeyeceği, insanlığın ortak malı olarak kabul ederek, nüfusun temel doğal kaynaklar üzerindeki mülkiyetinin güvence altına alınması.
  Alternatif Var GERÇEK BİR AVRUPA FEDERAL DEVLETİNİN ANAYASASI
 22. Avrupa Parlamentosu’nun yetkilerinin güçlendirilmesi.
 23. Meşruiyetini garanti altına almak için Avrupa Komisyonu’nun Parlamento aracılığıyla
  atanması.
 24. Avrupa politikalarının kapsamlı koordinasyonu için mekanizmaların oluşturulması.
 25. Halklar arasında simetriyi, dengeyi ve eşitliği garanti eden yeni euro tüzüğü.
 26. Avrupa Birliği ve Parasal Birlik üyelik kriterlerinin, Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanan insan haklarının uygulanmasının mali ve parasal göstergelere ek olarak sosyal ve politik göstergelerle tüm üye ülkelerde garanti altına alınmasını ve ülkelerin, tam istihdam ve bir aidiyet koşulu olarak insan ve sosyal hakların evrenselleştirilmesi gibi sosyal hedeflere ulaşmasını gerektirecek şekilde değiştirilmesi.
 1. Maastricht kriterinin gevşetilmesi ve ekonomik canlandırma ve istihdam yaratılmasını
  sağlamak ve garanti altına almak için mali ve parasal göstergelerinin değiştirilmesi.
  Alternatif Var EKONOMİK KURUMLAR
 2. Avrupa Merkez Bankası’nın Avrupa Parlamentosu’na karşı sorumlu olmasını zorunlu kılan ve Avrupa Merkez Bankası’nın euro bölgesine üye devletlerini finansal spekülatörlerin saldırılarına karşı koruyan bir finansal sistem içinde tam istihdamın, eşitliğin ve insan refahının sürdürülmesini öncelikli bir konu haline getirmek için tüzüğün reformu.
 3. Kamu derecelendirme kuruluşunun oluşturulması ve özel kuruluşların kamu borçlanma senetlerini derecelendirmesinin yasaklanması.
 4. Ülkeler arasındaki vergi rekabetine son verecek, ilerici bir karaktere sahip Avrupa Kamu Hazinesi’nin oluşturulması.
 5. Faaliyetleri Avrupa üretim modelini değiştirmeyi amaçlayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın [European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)] güçlendirilmesi.
  Alternatif Var AVRUPA VE ULUSLARARASI EKONOMİ
 6. Avrupa Birliği’nin finansal sektörün taleplerini göz ardı eden bir finansal kendi kendine yeterlilik alanı olarak tanımlanması.
 7. Spekülatif hareketlere son vermek için sermaye kontrolünün kurulması.
 8. Sıkı kriterler temelinde tam bir listesi oluşturularak vergi cennetlerinin yasaklanması.
 9. Uluslararası finansal düzenlemeyi Avrupa’nın finansal kendi kendine yeterlilik ortamına uyarlayan katı finansal düzenleme.
 10. Spekülasyondan caydırmak ve üretken faaliyetleri teşvik etmek için finansal işlemlere ve gelecekteki olası banka kurtarma paketlerini telafi etmeyi sağlayacak bir fon yaratmak için banka varlıklarına vergi.
 11. Yoksul ülkelerle rekabet eden sektörlere veya şirketlere Avrupa Birliği yardım ve ödeneklerinden vazgeçerek Avrupa ticaret stratejisinde reform.
 12. Ülkeler ve sosyal sınıflar arasındaki gelir transferleri, Avrupa işsizlik yardımları vb. gibi yeniden dağıtım mekanizmalarının güçlendirilmesi.
 13. Daha az atık üreten ve daha az enerji harcanan, yerel ve çevreyi kirletmeyen üretimin güçlendirilmesi.
 14. Avrupa ücret koordinasyonu ve ücretlerin gelir içindeki ağırlığının kademeli olarak toparlanmasına dayanan bir sermaye-emek paktı içeren kolektif Avrupa sözleşmeleri.
 15. Eşitlik, uzlaşma ve ortak sorumluluğa ilişkin zorunlu Avrupa standartları.
 16. Kurumsal sorumluluk kuralları ve yönetici ve komisyoncuların ücretlerinin sınırlandırılması.
 17. Şirketlerin demokratik yönetiminde ilerleme kaydederek sosyal kooperatifleri teşvik
  etmeye yönelik Avrupa politikaları.

Alternatif Var İspanyolca Metin

Hay Alternativas(Alternatif Var) GOBERNANZA MUNDIAL

 1. Constitución de un gobierno mundial que permita compensar y reducir el poder de los
  grupos privados internacionales, así como facilitar la instauración de un mundo diferente.
 2. Asunción de competencia ejecutiva por parte de Naciones Unidas para la adopción de decisiones en materia económica y financiera, y siempre subordinando sus decisiones a la Declaración de Derechos Humanos.
 3. Democratización de los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y Naciones Unidas con votos no vinculados a la riqueza y sin derecho a veto.
 4. Obligación de los países respeten e implementen los derechos humanos definidos por la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para poder ser admitidos en las organizaciones internacionales.
  Hay Alternativas(Alternatif Var) SISTEMA FINANCIERO Y MONETARIO INTERNACIONAL
 5. Nuevo estatuto de la banca internacional que permita compartimentar la actividad financiera, separando banca comercial de banca de inversión y avanzar en la supresión del sistema de reservas fraccionarias, comenzando por incrementar el coeficiente de caja.
 6. Prohibición de prácticas y productos financieros especulativas tales como las operaciones al descubierto y los Credit Default Swap (CDS), de los mercados Over The Counter (OTC) y de las operaciones de alta frecuencia, del secreto bancario y de los paraísos fiscales.
 7. Impuestos sobre transacciones financieras en función del grado de utilidad social de la transacción.
 8. Reforma del sistema de pagos internacional sustituyendo el dólar como moneda dominante por una cesta de títulos respaldados por varias monedas internacionales.
  Hay Alternativas(Alternatif Var) JUSTICIA GLOBAL
 9. Presupuesto mundial para Naciones Unidas y creación de un Fondo de Restitución para compensar a los países empobrecidos por los efectos de las políticas coloniales y neoliberales.
 10. Ayuda Oficial al Desarrollo del 0,7 por ciento destinada al presupuesto de Naciones
  Unidas.
 11. Reducción inmediata del gasto militar de todos los países en un 20 por ciento y destino de esos fondos al presupuesto de Naciones Unidas.
 12. Impuestos globales a los beneficios extraordinarios del comercio internacional y sobre la emisión de gases contaminantes del medio ambiente, todos los cuales irán destinados a financiar el presupuesto de Naciones Unidas.
 13. Ejecución inmediata de los compromisos incumplidos por los países del G-8 en materia de
  ayudas para acometer tareas urgentes como la hambruna o los desastres naturales.
 14. Plan urgente de acción inmediata para garantizar el cumplimiento de los objetivos del milenio.
  Hay Alternativas(Alternatif Var) COMERCIO INTERNACIONAL
 15. Conferencia en el marco de las Naciones Unidas de autoridades, expertos y organizaciones y organismos independientes de los gobiernos para definir nuevas reglas del comercio internacional que sean más justas y democráticas, que garanticen la protección efectiva de los derechos de las personas, de los pueblos empobrecidos, de las economías más vulnerables y del medio ambiente.
 16. Desaparición inmediata de las barreras impuestas al comercio por parte del Norte, así como de las ayudas y subvenciones a sectores o empresas de los países ricos.
 17. Prohibición del dumping de productos no autorizados en los países ricos a los países pobres.
 18. Establecimiento de un código de responsabilidad de las empresas multinacionales para
  garantizar el cumplimiento de las condiciones laborales, sanitarias y humanas.
 19. Control estricto sobre el sector armamentístico.
 20. Elaboración de un código internacional de investigación sanitaria y financiación por parte de Naciones Unidas de investigaciones no rentables pero que permiten salvar millones de personas en el mundo.
 21. Garantía de la propiedad de la población sobre los recursos naturales básicos, considerando el agua como una propiedad común de la humanidad que no es apropiable por ninguna empresa.

Hay Alternativas(Alternatif Var) CONSTITUCIÓN DE UN AUTÉNTICO ESTADO CONFEDERAL EUROPEO

 1. Reforzar los poderes del Parlamento Europeo.
 2. Nombramiento de la Comisión Europea a través del Parlamento a fin de garantizar su legitimidad.
 3. Establecimiento de mecanismos de coordinación integral de las políticas europeas.
 4. Nuevo estatuto del euro que garantice simetrías, equilibrio e igualdad entre los pueblos.
 5. Modificación de los criterios de pertenencia a la Unión Europea y Monetaria para exigir que en todos sus países miembros se garantice el ejercicio de los Derechos Humanos definidos por las Naciones Unidas con indicadores sociales y políticos además de los fiscales y monetarios. Y para que los países tengan que alcanzar objetivos sociales, como pleno empleo y universalización de los derechos humanos y sociales como condición de pertenencia.
 6. Flexibilización del criterio de Maastricht y modificación de sus indicadores fiscales y monetarios para permitir y garantizar los estímulos económicos y la creación de empleo.
  Hay Alternativas(Alternatif Var) INSTITUCIONES ECONÓMICAS
 7. Reforma del estatuto del Banco Central Europeo que lo obligue a rendir cuentas ante el Parlamento Europeo y que le imponga como preocupación prioritaria el mantenimiento del pleno empleo, la igualdad y el bienestar humano, dentro de un sistema financiero que proteja a los Estados miembros de la eurozona frente a los ataques de los especuladores financieros.
 8. Creación de una agencia pública de calificación y la prohibición de que las agencias privadas puedan calificar los títulos de deuda pública.
 9. Creación de la Hacienda Pública Europea con un carácter altamente progresivo y que permita acabar con la competencia fiscal entre países.
 10. Reforzamiento del Banco Europeo de Inversiones al Desarrollo, cuya actividad esté orientada a modificar el modelo productivo europeo.

Hay Alternativas(Alternatif Var) EUROPA Y LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

 1. Definición de la Unión Europea como zona de autosuficiencia financiera que ignore las demandas de la industria financiera.
 2. Establecimiento de control de capitales para acabar con los movimientos especulativos.
 3. Prohibición de paraísos fiscales con la elaboración de una lista completa de los mismos a partir de criterios estrictos.
 4. Estricta regulación financiera que adecue la regulación financiera internacional al entorno europeo de autosuficiencia financiera.
 5. Impuesto sobre las transacciones financieras para desincentivar la especulación y promover la actividad productiva y sobre los activos bancarios para crear un fondo que permita compensar posibles rescates bancarios futuros.
 6. Reforma de la estrategia comercial europea renunciando a las ayudas y las subvenciones de la Unión Europea a sectores o empresas que compiten con países empobrecidos.
 7. Fortalecimiento de los mecanismos de carácter redistributivo como las transferencias de rentas entre países y entre clases sociales, las prestaciones europeas de desempleo, etcétera.
 8. Fortalecimiento de la producción local y no contaminante, menos generadora de residuos y con menor gasto energético.
 9. Coordinación salarial europea y convenios colectivos europeos con un pacto capital- trabajo basado en la recuperación progresiva del peso de los salarios en la renta.
 10. Normas europeas de obligado cumplimiento en materia de igualdad, conciliación y corresponsabilidad.
 11. Códigos de responsabilidad empresarial y limitación de las remuneraciones de los directivos y los brókers.
 12. Políticas europeas de promoción de la cooperativa social, avanzando en la gestión democrática de las empresas.

Alternatif Var kitabında üç yazar TINA sloganına biraz atıfta bulunuyor.

Daha Fazla İspanyolca

2013 yılında yayımlanan “Yeni Başlayanlar için Temel İspanyolca” kitabının belli bir bölümünü içeren e-kitabı bu bağlantıdan indirin.

Bu kitap üzerindeki dersleri online olarak görmek isterseniz de Udemy’in ” 2 Dakika Temel İspanyolca ” kursuna kayıt olabilirsiniz.

Bu dil hakkında merak ettiğiniz tüm sorular ve cevapları ispanyolca sayfasında.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Google grubumuz: ispanyolcom@googlegroups.com

Telegram grubumuz: t.me/ispanyolcaceviri

Twitter: @temelispanyolca

Youtube: @temelispanyolca

Bu ispanyolca içerik işinize yaradı mı?

Oyunuzu kullanın

Ortalama Oy Sonucu 0 / 5. Oylayan Kişi Sayısı 0

İlk oyu siz kullanacaksınız. Dikkatli düşünün