E-ticaret ulusal stratejiler

CEPAL tarafından hazırlanan Latin Amerika E-Ticaret Ulusal stratejiler adlı dokumanın bir kısmı değerli öğrencim Özge Yaren Yıldıran tarafından çevrilmiştir. Kaynak

E-ticaret ulusal stratejiler
E-ticaret ulusal stratejiler

Bölgedeki bazı ülkeler, e-ticareti teşvik etme çabalarını organize etmek ve yapılandırmak amacıyla e-ticaret konusunda ulusal stratejiler ve/veya politikalar geliştirmiştir. Bunlar sıklıkla aşağıdaki unsurları içerir:

 • Ülkedeki e-ticaret durumunun teşhisi, fırsatların ve boşlukların, ve zorlukların belirlenmesi.
 • Ulaşılması gereken amaç ve hedeflerin belirlenmesi.
 • Hedeflere ulaşmak için gereken somut eylem çizgileri ile politika alanlarının belirlenmesi.
 • Eylemlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu kamu kurumlarının, önemli rol oynayacak olan özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından ayırt edilmemesi.
 • Gerekli bütçe ve sermaye kaynakları ve/veya varlıklar.

Ulusal bir e-ticaret stratejisi geliştirmek için tek bir yöntem olmamasına ve her ülke bunu kendi koşullarını, önceliklerini ve kapasitelerini dikkate alarak yapacak olmasına rağmen ulusal stratejilerin bazı ortak yönleri vardır.

 • E-ticareti uygulama konusunda dezavantajlı olma eğiliminde oldukları ve büyük firmaların kendi ihtiyaçlarına uygun stratejiler geliştirebilecekleri göz önünde bulundurulduğunda, KOBİ’lere önem verilmesi gerekmektedir. Bu stratejiden en çok KOBİ’lerin faydalanması beklenebilir.
 • Öncelikli sektörlerin veya bölgelerin belirlenmesi. Her ülkenin avantajlarına ve e-ticaretin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak, e-ticareti hızlı bir şekilde benimsemek için en büyük olanaklara sahip olan ve diğer sektörlere veya bölgelere genişletmek için bir ispat etkisi sağlayabilecek ülkenin belirli sektörlerine veya bölgelerine öncelik vermeyi düşünmek mantıklı olabilir.
 • İş modelleri arasında farklılaştırma. Strateji, belirli bir iş modeli türüne öncelik verebilir (örneğin, işletmeden tüketiciye veya işletmeden işletmeye) veya yerel e-ticaret yerine sınır ötesine öncelik verebilir.
 • Elektronik ticaret için elverişli bir ortamın uyarlanması. Strateji muhtemelen e-ticaret çözümlerini ve kanallarını hem kamu hem de özel sektördeki yerel aktörlerin ihtiyaçlarına ve koşullarına uyarlamayı dikkate almak zorunda kalacaktır. Bu, belirli platformların veya pazar yerlerinin tanıtımına ilişkin kararları, bu platformların rekabet ve veri güvenliğini, elektronik ödeme sistemlerini, veya lojistik ve ticareti kolaylaştırma ortamını içerebilir.
 • E-ticaretin ekonomik etkisi. E-ticaret birçok şirket için büyüme fırsatları sunabilse de, bazıları açısından dağıtımsal etkisi, rekabet ortamı veya vergi sorunları açısından riskler veya zorluklar da ortaya çıkarabilir. Bu strateji, riskleri azaltmak ve zorlukları ele almak için politika alternatiflerini değerlendirmelidir.

Aşağıda, yakın zamanda ulusal e-ticaret stratejileri yayınlamış olan ülke örneklerinin bir açıklaması yer almaktadır.

E-ticaret ulusal stratejiler
E-ticaret ulusal stratejiler

Kolombiya: Ulusal E-Ticaret Politikası

Kasım 2020’de Kolombiya Ulusal Ekonomik ve Sosyal Politika Konseyi, Kolombiya’da sosyal ve ekonomik değer yaratımını artırmak için firmalar ve vatandaşlar arasında e-ticareti teşvik etmeyi amaçlayan Ulusal E-Ticaret Politikasını kabul etmiştir. Politika doğası gereği kesişen bir yapıya sahiptir ve bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Ekonomik İşler ve Dijital İşler Konseyi de dahil olmak üzere, Dönüşüm, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı (MINCIT), Maliye Bakanlığı ve Kamu Kredisi, Ulusal Eğitim Servisi (SENA), Bilgi ve İletişim Bakanlığı Teknolojileri (MINTIC) ve Vergi ve Gümrükler Ulusal Müdürlüğü (DIAN) gibi çeşitli kamu kurumlarını kapsamaktadır. Kapsayıcı hedefe ek olarak politika, aşağıdaki özel hedefleri de içermektedir:

 • E-ticaretin şirketler tarafından kullanımını ve benimsenmesini teşvik etmek için kapasiteler oluşturmak.
 • E-ticaretin vatandaşlar tarafından kullanımını ve benimsenmesini teşvik etmek için kapasiteler oluşturmak.
 • E-ticaretin dinamiklerine yanıt vermek için posta ve lojistik hizmetlerinin sağlanmasında yenilikçiliğin ve iyi uygulamaların teşvik edilmesi.
 • Kurumsal anlaşmaların tanımlanması ve e-ticareti teşvik etmek için yasal çerçevenin güncellenmesi.

Bu spesifik hedefler, on bir somut eylem hattına ve her birinden sorumlu kurumlar için spesifik stratejilere yol açmaktadır. Politika ayrıca 2021-2023 için sonuç göstergelerini ve politikanın uygulanması için gereken maliyet ve finansman tahminlerini de içermektedir.

Ekvador: Ulusal E-Ticaret Stratejisi

Ocak 2021’de, Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Bakanlığı (MINTEL) ve Ekvador Üretim, Dış Ticaret, Yatırım ve Balıkçılık Bakanlığı (MPCEIP), Ulusal E-Ticaret Stratejisinin eylem hatlarını koordine etmek ve oluşturmak için bakanlıklar arası bir anlaşma imzaladı (MINTEL/MPCEIP, 2021).

Stratejinin amacı, online işlemlere ve teknolojiyi kavramaya daha geniş ve daha etkin katılım için kapasiteler oluşturmak ve sınır ötesi ticaretin ve birlikte çalışabilirliğin gelişimini desteklemek için kurumsal ve normatif çerçeveler geliştirmektir. Bu bağlamda, stratejinin dört stratejik ekseni bulunmaktadır:

 • Yasal çerçeve.
 • KOBİ’lerde e-ticaretin desteklenmesi.
 • E-ödeme sistemi.
 • E-ticaret lojistiği.

Bu unsurların her biri için strateji, tedbirler, somut eylemler ve hedefler içeren bir amaç ve hareket hattı içerir.

E-ticaret ulusal stratejiler
E-ticaret ulusal stratejiler

Trinidad ve Tobago: Ulusal e-Ticaret Stratejisi

Trinidad ve Tobago’nun 2017-2021 Ulusal e-Ticaret Stratejisi, 2017 yılında Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından başlatılmıştır (Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, 2017). Stratejinin amacı, yerel işletmelerin yerel ve uluslararası pazarlara hizmet vermesi için e-ticareti kolaylaştıracak ve teşvik edecek elverişli bir ortam yaratmaktı. Bu konuda ilerleme kaydedilmesi için beş özel hedef belirlenmiştir:

 • E-ticaret için kapsamlı ve etkili bir düzenleyici ortam.
 • Bir elektronik fon transferi (EFT) sistemi.
 • E-ticarete özel sektör katılımının artması.
 • E-ticaret konusunda tüketici farkındalığının ve güveninin artması.
 • Geliştirilmiş bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) altyapısı.

  Uygulama planında, faaliyetler ve bunların yürütülmesinden sorumlu taraflarla birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Odası da dahil olmak üzere dört eylem hattı yer almıştır.

CENPROMYPE ve Orta Amerika’da ulusal e-ticaret planlarına yönelik ilerleme

Orta Amerika Entegrasyon Sistemi’nin(SICA) Bölgesel KOBİ’leri Teşvik Merkezi (CENPROMYPE), Orta Amerika bölgesinde e-ticaretin geliştirilmesini amaçlayan bir dizi çalışma ve çalıştay uygulamaktadır. CENPROMYPE, Orta Amerika’daki KOBİ’ler arasında e-ticaretin yaygınlığının değerlendirilmesini, hükümetlerin e-ticareti teşvik etmek için yasal düzenlemeleri ve politikaları uygulamasının bir analizini ve Orta Amerika’da e-ticaretin geliştirilmesi için politika önerilerini tatbik etmektedir. Bu çalışmanın bir parçası olarak, 2019-2021 yılları arasında CENPROMYPE, ulusal e-ticaret planlarının tasarlanmasına katkıda bulunabilecek öncelikleri ve somut eylemleri belirlemek amacıyla, farklı Orta Amerika ülkelerinde, her ülkenin e-ticaret ekosistemindeki hem kamu hem de özel sektörden ve sivil toplumdan kilit figürler ile ulusal toplantılar ve çalıştaylar düzenledi ve bunlara olanak sağladı.

KOBİ’lerde dijital dönüşümü desteklemeye yönelik politikalar

E-ticaretin benimsenmesi, şirketlerin yalnızca yeni dijital teknolojileri uygulamasını değil, aynı zamanda iş modellerini ve iç süreçlerini değiştirmeleri gerekmektedir. Başta KOBİ’ler olmak üzere birçok şirket için bu dönüşüme yaklaşmak zorlayıcı olabilir ve bu dönüşümü gerçekleştirmenin karlılığı konusunda tereddüt yaşayabilirler. Bu nedenle, son yıllarda birçok ülke, dijital dönüşüm süreçlerinde KOBİ’leri desteklemek için programlar uygulamaya başlamıştır. Bu bölümde bölgede öne çıkan bazı örnekler sunulmaktadır.

E-ticaret ulusal stratejiler
E-ticaret ulusal stratejiler

A.Şili’deki “KOBİ’lerinizi Dijitalleştirin” girişimi

Şili’de Ekonomi, Kalkınma ve Turizm Bakanlığı, 2019 yılından bu yana Üretim Geliştirme Kurumu (CORFO), Teknik İşbirliği Servisi (SERCOTEC) ve Ulusal Eğitim ve İstihdam Servisi (SENCE) gibi kamu kurumlarıyla ortaklaşa ve diğer kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği içinde “KOBİ’lerinizi Dijitalleştirin” (Digitaliza Tu Pyme) programını yürütmektedir. Program, dijital dönüşüm sürecinin her aşaması için etkinlikler, atölye çalışmaları, eğitimler, araçlar ve geniş bir hizmet yelpazesi sunarak KOBİ’lerin dijital dönüşümünü desteklemektedir. Ayrıca dijital teknolojilerin benimsenmesine yönelik girişimleri koordine etmek için bir mentorluk ağı içermektedir.

Program bileşenleri şunları içermektedir: (1) KOBİ’lerin dijital olgunluğu değerlendirmek için dijital check-up ve hizmetler için öneriler sunmak; (2) iş yönetimi için dijital teknolojilerin benimsenmesi ve kullanılmasına yönelik çevrimiçi eğitim sunan dijital bir yol; (3) Online satış için eğitim sunan KOBİ’ler online; ve (4) Ulusal Eğitim ve İstihdam Servisi (SENCE) tarafından geliştirilen ve elektronik faturalama, dijital pazarlama ve e-ticaret gibi KOBİ’lerin dijital becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler sunan bir program olan “KOBİ’leri Kalkındırmak’’.

B.Kolombiya’da dijital dönüşüm politikaları

Kolombiya’da Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı (MINTIC) ve Kolombiya Hükümeti’nin girişim ve inovasyon ajansı iNNpulsa, başlıca ticaret odaları, iş dernekleri ve yüksek öğretim kurumlarıyla ortaklaşa olarak İş Dijital Dönüşüm Merkezleri girişimini yürütmektedir.

    MINTIC’in diğer ilgili programları arasında iş adamlarını, esnafı ve girişimcileri çevrimiçi satış kanallarını benimsemeleri konusunda desteklemeyi amaçlayan ‘’Dijital Satış” (Vende Digital) ; e-ticaret, yönetim ve stratejik planlama gibi çeşitli alanlarda eğitim kursları sağlayan “Dijital Girişimci” (Empresario Digital) ve dijital beceri ve yetenekler konusunda uzmanlık eğitimi sunan “Şirketler için Dijital Yetenek” (Talento Digital para Empresas) yer almaktadır.

C.El Salvador’daki KOBİ geliştirme merkezleri

El Salvador’da Mikro ve Küçük İşletmeler Ulusal Komisyonu (CONAMYPE), şirketleri dijital adaptasyon süreçlerinde desteklemek amacıyla Mikro ve Küçük İşletme Geliştirme Merkezlerini (CDMYPE) koordine etmektedir. CDMYPE merkezleri, diğer hizmetlerin yanı sıra iş becerilerinin geliştirilmesi ve yeni teknolojilerin benimsenmesi için tavsiyeler ve eğitim de dahil olmak üzere KOBİ’lere kapsamlı destek sağlamaktadır. Ülkenin farklı birimlerinde kamu-özel sektör ortaklığı şeklinde işleyen ve üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarını kapsayan 14 CDMYPE bulunmaktadır.

D. Dijital Kit ve Peru’daki İşiniz

Peru’da Üretim Bakanlığı, KOBİ’lere online alışveriş geliştirme gibi dijital hizmetlere ve kamu ve özel kurumlarla işbirliği içinde sanal iş kurslarına erişim sağlayan dijital bir platform olan “Dijital Kit” (Kit Digital) programını yürütmektedir. Üretim Bakanlığı’nın yeni girişimlere yönelik bir diğer destek programı da, iş becerilerinin geliştirilmesi, yeni pazarlara giriş ve dijital araçlara erişim gibi yollarla KOBİ’lerin daha rekabetçi hale gelmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanan “Sizin İşiniz” (Tu Empresa) platformudur.

E. Uruguay’da işletmelerin dijital dönüşümü için eğitim

COVID-19 salgınının etkisiyle 2020 yılında Uruguay Ulusal İstihdam ve Mesleki Eğitim Enstitüsü (INEFOP), küçük ve orta ölçekli girişimcilere yönelik olarak işletmelerin dijital dönüşümü konusunda bir dizi eğitim kursu başlattı. Senkron ve asenkron derslerin bir kombinasyonu olarak verilen eğitim, KOBİ’lerin orta ve üst düzey yöneticilerinin dijital teknolojiler ve bunları iş süreçlerine dahil etmenin faydaları konusunda farkındalıklarını artırmayı amaçlamaktadır. Ekim ve Kasım 2020 tarihleri arasında yürütülen programın ilkinde 19 şirket eğitime katılmıştır.

2021 yılında INEFOP, KOBİ’lere yönelik e-ticaret ve dijital ekonomi kursları vermek için Sanayi, Enerji ve Madencilik Bakanlığı ile ortaklık kurdu. Amaç, yönetim becerilerini, iş fırsatlarını ve rekabet güçlerini geliştirmek için 60 KOBİ’yi dijital beceriler konusunda eğitmekti.

F. Karayipler Dijital Dönüşüm Projesi

Karayipler Dijital Dönüşüm Projesi, Doğu Karayip ülkelerindeki hükümetlerin, işletmelerin ve bireylerin hizmetlere, teknolojilere ve becerilere erişimini artırmayı amaçlayan Dünya Bankası tarafından finanse edilen bir programdır. Projenin telekomünikasyon, veri düzenlemeleri ve internet güvenliği konularını kapsayan dört bileşeni arasında dijital beceriler ve teknolojinin uygulanması da yer almaktadır. Bu unsur, Karayip bölgesindeki bireyleri ve işletmeleri geleceğin işleri ve ekonomisi için daha iyi donatmayı ve özel dijital beceri geliştirme programları aracılığıyla inovasyon ve verimlilik artışını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Proje Doğu Karayipler’deki dört adada uygulanmıştır: Grenada, Dominika, Saint Lucia ve Saint Vincent ve Grenadinler.

E-ticaret ulusal stratejiler
E-ticaret ulusal stratejiler

G. E-ticarette toplumsal cinsiyet farklılıklarını azaltmaya yönelik programlar

E-ticaret, kadınlara ekonomik faaliyetlere daha fazla katılım fırsatı sunabilir ve böylece toplumsal cinsiyet uçurumlarının azaltılmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, kadınlar ekonomik faaliyetlere katılım konusunda erkeklere kıyasla daha az fırsata sahiptir. Bu da onları e-ticaret konusunda dezavantajlı duruma düşürmektedir. Kadınların internet bağlantısına ve dijital cihazlara erişimi daha azdır ve interneti erkeklerden daha az kullanmaktadırlar; bu da bağlantı için gerekli bir koşuldur.

Bu boşlukları azaltmak için hükümetler ve uluslararası kuruluşlar, e-ticaretteki cinsiyet farklılıklarını azaltmaya yardımcı olmak üzere cinsiyet eşitliği stratejileri için giderek daha fazla program ve yöntem geliştirmektedir. Aşağıda, kadınların yerel ve sınır ötesi e-ticarete katılımını teşvik etmeye yönelik bazı küresel ve ulusal girişimlerin bir açıklaması yer almaktadır.

1.Kolombiya: Por TIC Mujer

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı (MINTIC) tarafından 2019 yılında oluşturulan Por TIC Mujer programı, kadınlar tarafından başlatılan girişimlerin dijital kapasitelerini güçlendirmek için kurslar, çalıştaylar ve içerikleri dijital bir platformda bir araya getiriyor. Araçlar aynı zamanda, kadınların dijital alanlardan nasıl yararlanabileceğinin ve bunun toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadın liderliğindeki girişimleri nasıl güçlendirebileceğinin daha iyi anlaşılmasını amaçlayan farkındalık artırıcılar olarak da çalışıyor. 2019 ile 2020 ortaları arasında yaklaşık 17.000 kadın program tarafından sunulan kurs ve eğitimlere katılmıştır (Arias, 2021).

2.Kosta Rika: Ulusal İş Kadınları Programı

Ulusal İş Kadınları Programı (Programa Nacional de Mujeres Empresarias: Mujer y Negocios), Ekonomik İşler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (MEIC) tarafından Ulusal Kadın Enstitüsü (INAMU), Ulusal Eğitim Enstitüsü (INA) ve Kosta Rika Kalkınma Bankacılığı Sistemi ile birlikte yürütülmektedir. Girişim, ülkenin farklı bölgelerinde pazar odaklı, sürdürülebilir ve rekabetçi girişimler veya işletmeler geliştirmek için kadınların becerilerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 2020 yılında program kapsamında seçilen 225 kadın, iş ağlarına erişim ve e-ticaret stratejileri geliştirmeye yönelik pratik araçlar da dahil olmak üzere, COVID-19 krizinin ortasında işletmelerini güçlendirmeye yönelik eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılmıştır.

Sınır ötesi e-ticaretin teşvik edilmesi

Bir iş modeli olarak e-ticaret, ihracat şirketlerine yeni pazarlara ve yeni tüketici türlerine ulaşma ve yeni bir ihracat arzı geliştirme fırsatları sunmaktadır. Son yıllarda, dünya çapında birçok ticareti teşvik kuruluşu, hizmetleri arasına şirketlerin ihracat için dijital kanallara erişimini teşvik edecek ve erişim engellerini ortadan kaldırmaya yardımcı olacak programlar ve araçlar dahil etmeye başlamıştır(ECLAC, 2018).

Genel olarak, şirketlerin e-ticaret yoluyla ihracatını teşvik etmeye yönelik girişimler arasında bilgi ve eğitim sağlanması, ihracat arzını teşvik etmek için işlemsel olmayan platformlar ve küresel platformlar ve sınır ötesi e-ticaret değer zincirindeki diğer aktörlerle yapılan anlaşmalar yer almaktadır.Bu bölümde bölgedeki bazı yeni deneyimler ele alınmaktadır.

A.Şili: e-Exporta programı ve küresel platformlarla yapılan anlaşmalar

Şili’de e-Exporta, ülkenin ticareti teşvik ajansı ProChile’nin ana sınır ötesi e-ticaret programıdır. Program, Şilili KOBİ’lerin e-ticaret platformları üzerinden uluslararası mal, hizmet ve dijital içerik satışını kolaylaştırmak için farklı hizmetler sunmaktadır. E-Exporta hizmetleri dijital ihracat rotasının üç yapıtaşı altında düzenlenmiştir:

 • Şirketlerin e-ticaret olgunluk seviyelerini ölçmelerini ve hangi araçların kendileri için en uygun olduğunu belirlemelerini sağlamak için çevrimiçi bir öz değerlendirmeden oluşan kendi kendini tanıma.
 • Ana pazarlar üzerine çalışmalar ve dijital mağazaların oluşturulması, tasarım, ürün katalogları, ödeme araçlarının seçimi, lojistik operatörleri ve dijital pazarlama kampanyaları üzerine pratik kılavuzlar ve web seminerleri ile eğitim.
 • Ürünlerin ihracata hazırlanması, platform işletimi ve satış planlarının hazırlanması, sipariş karşılama ve dijital pazarlama konularında kişiselleştirilmiş eğitimi içeren hızlandırma.

e-Exporta’nın bir tamamlayıcısı olarak ProChile, Alibaba, JD.com, Pinduoduo, Tmall, Tradeling, Rakuten ve Amazon gibi başlıca küresel B2C ve B2B platformlarıyla yapılan anlaşmalar yoluyla Şilili şirketlerin uluslararası genişlemesini teşvik etmektedir. Anlaşmalar, platformların nasıl işletileceği ve konumlandırılacağı konusunda eğitim ve destekten, bir ülke markası altında ürün yelpazesi için online  platformların kurulmasına kadar uzanabilmektedir. ProChile ayrıca KOBİ’lere küresel platformlarda yönetim ve pazarlama hizmetleri sunabilecek danışmanlık şirketleriyle ve depolama ve yerel ağın paylaşıma açılması hizmetleri de dahil olmak üzere uluslararası sevkiyatların maliyetini azaltmak için lojistik operatörleriyle anlaşmalar yapmıştır.

B.Kolombiya: “Kolombiya Bir Tık Ötede” ve Kolombiya İşletmeler Arası Pazar yeri programları

 “Kolombiya Bir Tık Ötede” girişimi, AliBaba, Amazon, Dafiti, eBay, Linio, Rakuten veya Tmall gibi küresel e-ticaret platformlarına girerek gelirlerini artırma potansiyeli olan firmaları desteklemek amacıyla ProColombia tarafından 2019 yılında başlatılmıştır. Program, farklı platformlarla yapılan ittifaklar aracılığıyla, belirli platformlar üzerinden nasıl ihracat yapılacağı konusunda eğitim, açıkların kapatılması konusunda danışmanlık, ticaret oluşturmak için dijital strateji ve alışveriş siparişlerinin ve iş fırsatlarının takibi gibi hizmetler sunmaktadır. Tarımsal gıda, endüstri 4.0, metal işleme endüstrisi, moda, kimyasallar ve yaşam kalitesini artırıcı ürünler gibi ihracat potansiyeli olan farklı mal ve hizmet sektörlerinden şirketlere yöneliktir.

Şirketleri seçme kriterleri arasında ihracat deneyimi, özel e-ticaret personeli, döviz piyasasında deneyim, web sayfası geliştirme, barkod izlenebilirliği ve FOB fiyat listesi gibi faktörler yer alıyor. Kuruluşundan 2021 yılına kadar, program 2.000’den fazla girişimciyi eğitti ve 148 şirketi küresel platformlara çıkardı; bunlardan 112’si (%76) Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde ve ötesinde 25’ten fazla uluslararası platformda 12,5 milyon ABD doları satış elde etti. Öne çıkan ürünler arasında giyim, kahve ve kozmetik ürünleri yer aldı.

C. Kosta Rika: e-ticaret programı ve Kosta Rika Ticaret Merkezi (CTC)

Kosta Rika’da Dış Ticaret Kurumu (PROCOMER), küresel platformlar üzerinden ihracat yapmayı hedefleyen şirketler için kapsamlı destek hizmetleri sağlayan bir e-ticaret programı sunmaktadır. Hizmetler arasında bire bir danışmanlık, maliyet yapısı analizi, pazar araştırması, lojistik konularında destek ve platformlar ve sosyal ağlar üzerinden dijital pazarlama kampanyalarına ilişkin tavsiyeler yer almaktadır. Program özellikle gıda, kişisel bakım ürünleri, kozmetik ve el sanatları alanlarını kapsamakta ve hem işletmeden tüketiciye hem de işletmeden işletmeye platformlarına (Amazon, NOVICA, RangeMe, ProduceIQ, Linio and NSA Exchange) odaklanmaktadır. 2020 yılında programa kayıtlı 176 şirket vardı ve bunların 155’i ihracat yapıyordu.

2016’dan beri faaliyet gösteren Kosta Rika Ticaret Merkezi, Kosta Rika ürünlerinin Amerika Birleşik Devletleri pazarına girişini, konsolidasyonunu, depolanmasını ve dağıtımını hızlandırmayı amaçlayan bir kamu-özel sektör projesidir. PROCOMER, teslimat sürelerini kısaltmak için Miami’deki bir dağıtım merkezini şirketlerin kullanımına sunmaktadır.

D.Peru: E-ticaret ve Peru Pazaryeri programları

Peru’da Peru İhracatını ve Turizmini Teşvik Komisyonu (PROMPERU), E-ticaret Programı aracılığıyla sınır ötesi e-ticareti teşvik etmektedir.Program, dijital kanallar aracılığıyla ihracatın artırılmasını ve çeşitlendirilmesini kolaylaştırmak amacıyla 2018 yılında oluşturulmuştur. Gıda, imalat, giyim, dekorasyon ve hizmet sektörlerinde ihracat yapan veya ihracat yapma potansiyeli olan KOBİ’lere yöneliktir. Eğitim ve uzman tavsiyesi sağlar, dijital stratejilerinin geliştirilmesinde KOBİ’leri destekler, ana küresel platformlara erişimi kolaylaştırır, lojistik hizmetleri için tercihli fiyatlar sunar ve yurtdışındaki Peru ticaret ofisleri aracılığıyla dağıtım merkezlerine erişim sağlar. Dört sütun etrafında yapılandırılmıştır:

 • Peru ürünlerinin online satışına yönelik trendlerin, bu ürünlerin satılabileceği ana platformların ve en büyük fırsatlara sahip ürün gruplarının belirlenmesini içeren ticari araştırma.
 • İş modelini, dijital stratejiyi, kurumsal imajı ve şirket profilini, dijital pazarlama planını ve lojistik ve son mil planını geliştirerek işletmeyi dijital kanala uyarlamayı içeren eğitim.
 • Ürünleri uyarlama (etiketleme, teknik gereklilikler, vs.) ve lojistik çözümleri ve elektronik platformlarla entegrasyon sağlama hizmetleri ile destek.
 • Artikülasyon, dağıtım merkezlerinin, çevrimiçi operatörlerin ve küresel platformlarla bağlantıların yurt dışındaki ticari ofisler aracılığıyla şirketlerin kullanımına sunulması.

Firmalar olgunluk seviyelerine bağlı olarak iki aşamaya katılabilirler. İlk hızlandırma aşamasında program, ihracat potansiyeli olan veya yakın zamanda ihracat yapmaya başlayan şirketlerin dijital pazarlama veya lojistik gibi e-ticaretin kilit alanlarında kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Daha güçlü ihracatçıları hedefleyen ikinci aşamada ise program, küresel platformlar üzerinden doğrudan pazarlama için ticari, lojistik ve satış stratejilerinin daha derin bir analizini sağlamaktadır.

İhracat arzını teşvik etmek için işleme dayalı olmayan İşletmeler arası(B2B) platformlar

Inter-American Development Bank (IDB) tarafından KOBİ’lerin uluslararası pazarlara erişimine yardımcı olmak için oluşturulan bir iş platformu olan ConnectAmericas örneğinden yola çıkarak, bölgedeki birçok ticareti teşvik kuruluşu ihracat arzını teşvik etmek için B2B dijital platformlar geliştirmiştir. Bu platformlar işlemsel değildir, yani ürün satın almak yerine mal ve hizmet alıcıları ve satıcıları arasındaki bilgi akışını ve iletişimi kolaylaştırırlar. Günümüzde, aşağıdakiler ülkelerin bu tür bir B2B portalı var:

2021 yılına kadar Şili’nin ihracat arzını tanıtmak için Chile B2B adlı bir platformu da vardı, ancak küresel özel sektör pazarlarıyla ortaklık kurma stratejisine öncelik verilmesine karar verildiği için bu platform durduruldu. Perulu şirketlerin ConnectAmericas’a katılımı üzerine yapılan bir çalışmada (Carballo ve diğerleri, 2022), platformun Perulu şirketlerin daha az bilinen destinasyonlara farklı malların ihracatının artmasına katkıda bulunduğu tespit edilmiştir.

Kadınların sınır ötesi e-ticarete katılımını teşvik etmeye yönelik girişimler

1. Uluslararası Ticaret Merkezi girişimleri

Uluslararası Ticaret Merkezi’nin (ITC) SheTrades girişimi, kadın girişimcilere ihracat pazarlarında eğitim vermeyi ve fırsatlar yaratmayı amaçlamaktadır. Latin Amerika ve Karayipler de dahil olmak üzere dünya çapında 25 ülkede projeleri bulunmaktadır. Örneğin, SheTrades yakın zamanda Mercado Libre ile ortaklık kurarak kadınları platforma erişim konusunda eğitim ve teknik destek sağladı. Girişim Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya ve Meksika’da yürütülecektir (Forbes Meksika, 2022). Bir başka projede, hızlı kargo şirketi United Parcel Service (UPS) ile ortaklaşa “Kadın İhracatçılar” (Mujeres Exportadoras) programı oluşturulmuştur. UPS burada uzmanlarla birlikte ihracat stratejileri, pazara giriş araçları ve dijital bir ihracat varlığı oluşturmanın yolları gibi konularda atölye çalışmaları ve mentorluk oturumları düzenliyor. Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde, Mujeres Exportadoras 2019’da Meksika’da başladı ve şu anda UPS’in bulunduğu bölgedeki tüm ülkelerde faaliyet gösteriyor.

    COVID-19 acil durumu sırasında ITC, Orta Amerika’daki kadın girişimcilerin çevrimiçi varlıklarını artırmalarına ve sınır ötesi e-ticaret yoluyla yabancı pazarlara erişmelerine yardımcı olacak girişimler başlattı (ITC, 2020). Bir örnekte ITC, kadın girişimcileri daha kaliteli malzemeler ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini benimseyerek çevrimiçi mağazalarını geliştirmeleri ve sosyal medyada dijital pazarlama kampanyaları yürütmeleri konusunda desteklemiştir. Ayrıca ITC, SIECA ile birlikte SIECA Orta Amerika Ticaret Ağı platformu aracılığıyla Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua ve Panama’dan kadın zanaatkârlarla 300’den fazla sanal işletmeler arası toplantı düzenleyerek 150’den fazla hammadde ve el sanatları tedarikçisi arasında bağlantı kurdu. Platform, şirketlerin ürün ve hizmetlerini sergilemelerine olanak sağladı ve 60’tan fazla iş kadını bölgedeki yeni alıcıları ve iş fırsatlarını tespit edebildi. Katılımcılar ayrıca, e-ticaret topluluğunun üyeleri arasında iletişim ve alışverişi kolaylaştıran ITC platformu ecomConnect aracılığıyla kaynaklara uzaktan erişebilirler.

Her ülkede uygulanan projelere ek olarak, ITC She Trades ve ecomConnect sanal platformları, çeşitli girişimlerden edinilen deneyim ve derslerin paylaşılması ve kadınların uluslararası ticarete katılımının teşvik edilmesi amacıyla e-öğrenme kaynakları, web seminerleri ve kişiselleştirilmiş mentorluğun yanı sıra iyi uygulamalardan oluşan bir havuz sunmaktadır.

2. Inter-Amerikan Kalkınma Bankası girişimi ” Amerika Kıtasında Birlikte Büyüyen Kadınlar”

Amerika Kıtasında Birlikte Büyüyen Kadınlar, kadınların dış ticarete ve değer zincirlerine katılımını teşvik etmek amacıyla IDB tarafından COVID-19 krizi sırasında özel sektör liderleriyle işbirliği içinde başlatılan bir programdır. Program, ConnectAmericas platformu aracılığıyla teknik destek sağlamakta ve uluslararası ticarete katılımlarını güçlendirmek amacıyla kadın liderliğindeki şirketlerin dijital dönüşümünü teşvik etmek için bir modül içermektedir.

Daha Fazla İspanyolca

2013 yılında yayımlanan “Yeni Başlayanlar için Temel İspanyolca” kitabının belli bir bölümünü içeren e-kitabı bu bağlantıdan indirin.

Bu kitap üzerindeki dersleri online olarak görmek isterseniz de Udemy’in ” 2 Dakika Temel İspanyolca ” kursuna kayıt olabilirsiniz.

Bu dil hakkında merak ettiğiniz tüm sorular ve cevapları ispanyolca sayfasında.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Google grubumuz: ispanyolcom@googlegroups.com

Telegram grubumuz: t.me/ispanyolcaceviri

Twitter: @temelispanyolca

Youtube: @temelispanyolca

Bu ispanyolca içerik işinize yaradı mı?

Oyunuzu kullanın

Ortalama Oy Sonucu 5 / 5. Oylayan Kişi Sayısı 1

İlk oyu siz kullanacaksınız. Dikkatli düşünün